California Style with an Asian Twist 加州风格遇到亚洲元素

发布: 2011-6-01 20:16 | 作者: 刘建辉 | 来源: 室内中国 INTERIOR DESIGN CHINA

California Style with an Asian Twist
加州风格遇到亚洲元素


michael-deperno-interior-design-ed0611-02.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-01.jpg

2011-6-01 20:19:20
回复 1# 刘建辉


michael-deperno-interior-design-ed0611-07.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-04.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-05.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-06.jpg

2011-6-01 20:21:45
回复 2# 刘建辉


michael-deperno-interior-design-ed0611-08.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-09.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-10.jpg

2011-6-01 20:22:56
回复 3# 刘建辉


michael-deperno-interior-design-ed0611-17.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-11.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-12.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-13.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-14.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-15.jpg


michael-deperno-interior-design-ed0611-16.jpg

2011-6-02 13:23:44
很喜欢这种风格。
2011-6-02 13:36:21
这辈子要住上这样的房子 就足以~~~~~~~~~··
2011-6-03 11:41:10
感谢分享
2011-6-06 17:41:23
喜欢!!
多谢!!!
2011-12-14 12:58:26
谢谢分享~不错!
2012-3-03 20:19:32
恩 不错啊本人很喜欢哦 不错
2012-8-08 14:28:58
很喜欢这种混搭,现代又不失温馨
2012-8-15 09:38:47
真的很不错  融合的很巧妙

网络资源

MATRIX 矩阵室内设计
室内中国欢迎您的加入